Cong ty T&E: Cung cap thiet bi sua chua va dang kiem o to
Cong ty TNHH T&E la cong ty chuyen cung cap cac san pham phuc vu cho nganh kiem tra, sua chua, bao duong o to, thiet bi phuc vu cho giao duc dao tao nganh oto.
Chung toi tin tuong rang voi cac san pham chat luong cao cung voi doi ngu ky su dich vu giau kinh nghiem trong viec lap dat va bao tri thiet bi, chung toi dam bao se dap ung duoc cac yeu cau do quy khach hang de ra.
Hay den voi cong ty chung toi de kiem chung chat luong san pham va dich vu T&E.
Ten Cong ty: CONG TY TNHH T & E
Tru so chinh: So 37, Duong 16, Phuong 11, Quan Go Vap, TP HCM
VPDD tai Ha Noi: So 22 Ngo 151 Duong Hong Ha, P. Phuc Xa, Q. Ba Dinh, Ha Noi
So dien thoai: 08-3989 1778 / 08-3989 1779
So fax: 08-3894 6104
Email: tneco@hcm.vnn.vn
Website: [url]www.tne.com.vn[/url]
1;i: 0959 955 222
Website: [url]http://tne.com.vn[/url]